Spiegelen van kinderen
extra informatie

 


Wat is een Kindertolk?

Naast het schrijven van een boek heeft Janita Venema een methode ontwikkeld om de informatie die het kind voor de ouders heeft beschikbaar te maken en begrijpelijk over te brengen naar de ouders of verzorgers. Die kennis brengt zij over op professionele therapeuten door middel van een uitgebreide training, welke wordt afgesloten met een werkstuk over een sessie in eigen praktijk. 

De taak van een kindertolk is om door middel van gesprekken met ouders de hulpvraag op te lossen. Meestal is het niet eens nodig om het kind in kwestie te persoonlijk te betrekken bij het proces. De ouder praat over het kind en de kindertolk vertaalt dit naar de behoefte van het kind ten aanzien van de ouder en verklaart de vertaling aan de ouder.

Meestal wordt de hulp van een kindertolk ingeroepen als het gedrag van een kind als storend wordt ervaren, gedrag dat irritatie oproept of de relatie ouder - kind verstoort. Maar de kindertolk kan ook ingeschakeld worden als de ouder een emotioneel probleem ervaart zonder de vinger op de zere plek te kunnen leggen. Een gesprek over een van de kinderen kan dan deze blinde vlek zichtbaar maken, zodat de ouder verder kan gaan in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Kinderen spiegelen ook de positieve eigenschappen van ouders!

De kindertolk geeft ook informatie hoe het systeem van fluisterkind werkt, zodat de ouders zelf kunnen reageren op het gedrag van hun kinderen en de harmonie in het gezin sneller kunnen herstellen.

Ook kunnen ouders en docenten een verkorte training volgen om meer kennis over het fluisterkind op te doen. Zie voor informatie de website van Janita Venema op de pagina interessante sites

Kindertolken is niet zaligmakend en geeft niet altijd het gewenste resultaat. Er zijn kinderen die afwijkingen in gedrag of gezondheid hebben die niets met het gedrag van de ouder te maken hebben. Lichamelijke en geestelijke beschadigingen kunnen door allerlei oorzaken optreden, zoals geboorte, genetische afwijkingen, ongelukken en dergelijke. Soms zal een kindertolk aanraden contact met een arts op te nemen als dat nog niet is gebeurd.

Werkwijze
De werkwijze die ik volg is heel basic en rationeel. Het heeft geen enkele band met wat paranormaal begaafde mensen als Derk Ogilvi doen door telepatisch contact te maken met het kind. Het uitwerken van spiegelen met kinderen is gebaseerd op taal en de liefde van de ouder tot het kind.

Als Kindertolk praat ik met een van de ouders van het kind. Op basis van wat de ouder vertelt ontdekken wij wat het kind de ouder heeft te vertellen. Het kind spiegelt de ouder om te vertellen wat de ouder in de ogen van het kind zou moeten veranderen om een completere en nog betere ouder te worden voor dit kind. Omdat het kind niet de mogelijkheden heeft, en vaak ook niet het bewustzijn, om de ouder met woorden te vertellen wat het wil, doet het dit door gedrag of soms zelfs met lichamelijke klachten.

In de eerste sessie vertelt de ouder over het gedrag van het kind en wat de ouder opvalt over hoe het kind zich voelt. De kindertolk maakt hiervan aantekeningen en vraagt zo nodig door op sommige onderdelen. Ook vertelt de ouder iets over het reilen en zeilen van het gezin, hoe het is samengesteld en hoe de woonsituatie is. Hiervoor is meestal iets meer dan een uur nodig.

Op een later tijdstip werk ik mijn notities uit en vertaal de uitspraken van de ouder over het kind in informatie over de ouder zelf. Het kind spiegelt namelijk de ouder met haar of zijn gedrag. Laten we als voorbeeld nemen dat het kind thuis heel stil is, wat teruggetrokken en weinig zegt. Op school toont het normaal gedrag met andere kinderen. Als het kind de ouder spiegelt zal deze ook weinig zeggen, maar dan met name over dingen die er toe doen, over het aangeven van grenzen en dergelijke. Meestal zijn er meerdere uitspraken over het zelfde thema, waardoor nuances zichtbaar worden.

Tijdens het vervolggesprek met de ouder leg ik in eerste instantie uit wat het spiegelen wil zeggen en hoe ik omga met de informatie die de ouder heeft verstrekt. Soms is het nodig om in te gaan op de verhoudingen die binnen een gezin optreden en hoe kinderen op ouders reageren en omgekeerd. Kennis hiervan maakt het gemakkelijker om de vertaalslag te begrijpen en ook om in de toekomst alerter te kunnen reageren op het gedrag van de kinderen.

Aansluitend wordt het resultaat van de vertaling van het eerste gesprek besproken, waarbij ik in de vorm van suggesties een aantal items aan de orde stel. Het zijn geen verwijten of tekortkomingen, maar vaak gaat het om zaken waar de ouder zich niet bewust van is. Dat noemen we ook wel blinde vlekken. Als de ouder hoort waar het om gaat is de reactie vaak verbazing, maar al gauw ontstaat ook een stuk herkenning.

Meestal is het voldoende als de ouder bewustzijn krijgt over bepaald gedrag om hier verandering in te brengen. En vaak blijkt dat het kind door het besluit van de ouder om anders te handelen meteen zelf ook ander gedrag gaat vertonen of geen lichamelijke klachten meer vertoont. Ik heb het meegemaakt dat bij de klant hier in de praktijk het kwartje viel en dat zijn zoon thuis zich anders ging gedragen.

Ook is het vaak mogelijk de oorzaak te vinden waarom kinderen op school en in de buurt gepest worden. Niet zelden is een van de ouders vroeger ook gepest en toont het huidige gedrag nog sporen daarvan.

Het kan zijn dat het kind terugval in gedrag vertoont. Meestal is de ouder dan ook niet meer op het juiste pad met het nieuwe gedrag en dit kan dan ook als feedback gezien worden. Soms ook is het nodig dat de ouder een volgende fase in gaat van het zelfde traject.

Het is raadzaam het boek van Janita aan te schaffen, want het gaat zeer uitgebreid in op het spiegelen door kinderen en haar persoonlijke ervaring met haar zoon.

Ervaringen van ouders en kinderen:
Een jongen van 9 werd op school gepest. Vader werd vroeger ook gepest, maar recentelijk liet hij zich onheus behandelen door zijn chef. Nadat vader ander werk had gevonden werd de zoon ook niet meer gepest.

Een klant van mij, vader van 40, toonde ADHD-achtig gedrag. Ook zijn zoon van 4 toonde gedrag wat zou wijzen op ADHD. Tijdens coaching bleek dat opa ook erg druk is en dat vader het van opa heeft overgenomen. Tijdens een kindertolk sessie bleek dat het probleem van de vader was: niet bewust in het hier en nu zijn. Ook opa was zich niet bewust van wat hij deed en veel handelingen waren gewoontegedrag die lijken op ADHD gedrag. Sinds vader zich oefent in bewust dingen doen en niet meer op de automatische piloot is de zoon veel leuker thuis en op school.

Een vrouw van 40 komt bij me met haar dochter omdat zij onverklaarbaar vaak ziek is en soms erg agressief met bijten en schoppen. De artsen kunnen niets vinden. Tijdens het tolken bleek de moeder haar dochter weinig ruimte te geven. Een van haar uitspraken was: "Als ze dat niet doet zit ik er boven op". Ze zat er letterlijk boven op. Dit wetende veranderde de moeder haar houding ten opzichte van haar dochter en zij veranderde ook. Zowel wat ziekte als wat gedrag betreft. Daarnaast waren er nog steeds zaken die niet verklaard konden worden en na behandeling door een helderziende therapeut waar ik mee samenwerk bleek dat het meisje last had van entiteiten. Die zijn naar het licht gestuurd. Het meisje is weer vrolijk en ook op school gaat het heel goed.